Allt fler kejsarsnitt ett hot mot global mödrahälsa

Under de senaste årtiondena har kejsarsnittsfrekvensen ökat kraftigt över hela världen. Helena Litorp har undersökt situationen i Tanzania och visar i sin avhandling att det inte endast var andelen kejsarsnitt som ökat, utan även mödradödligheten. En rad kliniska rekommendationer ges för bättre vårdkvalitet.
Adekvat tillgång till kejsarsnitt är en förutsättning för att kunna garantera kvinnor och deras barn en säker förlossning. Under de senaste årtiondena har dock kejsarsnittsfrekvenserna ökat kraftigt över hela världen. Hur väl möter den trenden FN:s femte milleniemål att minska mödradödligheten med 75 procent till slutet av 2015? Det övergripande syftet med den Helena Litorps avhandling har varit att genom att studera situationen i ett låginkomstland förstå effekterna av och orsakerna till att kejsarsnittsfrekvensen ökar.
Studierna utfördes på ett universitetssjukhus i Dar es Salaam, Tanzania, och visade en kraftig ökning av andelen kejsarsnitt under en 12-årsperiod; från var femte till varannan förlossning. Kejsarsnittsökningen var påtagligt hög i typiska ”låg-riskgrupper”.
– Vi fann att under samma tidsperiod som andelen kejsarsnitt ökade sjönk dödligheten för nyfödda barn, medan dödligheten för mödrar ökade. Vi fann också att nästan var tionde livshotande tillstånd under graviditet och förlossning samt mödradödsfall var relaterad till kejsarsnittskomplikationer, säger Helena Litorp.
Läkare och barnmorskor var generellt mer positiva till kejsarsnitt än intervjuade kvinnor, som nyligen genomgått kejsarsnitt. Både kvinnor och vårdgivare var dock redo att acceptera risker för mamman för att kunna ”säkra” ett bra utfall för det nyfödda barnet. Det framkom också att ett dåligt fungerande samarbete och konflikter mellan de olika kategorierna av läkare, samt mellan läkare och barnmorskor, ibland resulterade i onödiga kejsarsnitt.
– Vi såg dessutom att en rädsla för att bli skuldbelagda av kollegor och sjukhusledning för händelser med dåligt utfall ibland gjorde att vårdpersonal utförde kejsarsnitt utan medicinsk anledning.
Sammantaget lyfter avhandlingen en farhåga att kvinnors hälsa, intressen och röster nedprioriteras genom kejsarsnittsbeslutet till fördel för det nyfödda barnet och vårdgivarnas ansvarsfrihet, och belyser att överanvändning av kejsarsnitt inte ska ses som ett ”lyxproblem”, utan som ett utryck för en undermålig vård där kvinnor inte kan garanteras en säker vaginal förlossning. I avhandlingen presenteras en rad kliniska rekommendationer för att förbättra vårdkvalitén.
– En slutsats är att förebyggandet av medicinskt tvivelaktiga kejsarsnitt bör inkorporeras i de nya mål och riktlinjer som nu formuleras för tiden efter 2015, då Förenta Nationernas milleniemål för global hälsa går ut, säger Helena Litorp.
Avhandlingens titel: ”‘What about the mother?’ Rising caesarean section rates and their association with maternal near-miss morbidity and death in a low-resource setting.”
Källa: Uppsala Universitet