Arbetslöshet ger ohälsa bland unga

Att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är för både kvinnor och män en av de viktigaste hälsofaktorerna under det tidiga skedet av vuxenlivet visar Ieva Reine i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 2 november.
I avhandlingen studeras och analyseras ett material bestående av samtliga 1 083 elever som gick i årskurs 9 år 1981 i Luleå kommun. Alla följdes i 14 år fram till 1995 med nedslag vid fyra olika tillfällen: 1981, 1983, 1986 och 1995. Kontakt nåddes då med 1 044 personer och deltagarfrekvensen blev hela 96.4 procent.
Ieva Reine fann att sambanden mellan långtidsarbetslöshet och psykiska symtom och rökning verkade vara starkare hos unga än bland vuxna.
– Det har ofta hävdats att arbetslöshet inte har lika stora effekter på ungdomars hälsa som på vuxnas, men våra resultat visar att ungdomar mellan 18 och 21 år, både kvinnor och män, är mest utsatta för sämre hälsa och ogynnsamma hälsovanor till följd av svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Ieva Reine.
Sambandet mellan arbetslöshet och låg självskattad hälsa var starkt bland kvinnor medan arbetslöshet bland män verkade innebära ökad risk för hög alkoholkonsumtion. Övergången från en instabil arbetsmarknadsposition till permanent anställning verkade dock vara hälsofrämjande bland både vuxna kvinnor och män. Deltagande i arbetsmarknadsåtgärder däremot visade sig inte ha samband med psykisk hälsa bland unga och vuxna, män och kvinnor.
Källa: Umeå Universitet