Avhandling: Kopplingen mellan typ 1-diabetes och celiaki

Omkring en tiondel av alla patienter med typ 1-diabetes får förr eller senare också celiaki (glutenintolerans). Men förekomsten av dessa autoimmuna sjukdomar varierar mellan olika länder på ett sätt som tycks ha inte bara med arv utan också med miljö att göra. Sverige har t.ex. mycket fler fall av båda sjukdomarna än Danmark, kanske pga olikheter i kosten.
Barnläkaren Emma Adlercreutz har bl.a. undersökt glutenrelaterade antikroppar hos barn med typ 1-diabetes i Sverige och i Danmark, och funnit att antikroppsnivåerna skilde sig oberoende av genetiska markörer. Hon fann också att många friska danska barn hade celiakirelaterade antikroppar, vilket tyder på att det finns oupptäckta fall av sjukdomen i landet.
En annan studie i avhandlingen är en djurstudie som visar att de vita blodkroppar som är associerade med autoimmunitet påverkas av gluten i kosten. En tredje studie är en registerstudie med ca 700 000 svenska barn, där Emma Adlercreutz undersökt
perinatala (födelse-anknutna) riskfaktorer för att få båda sjukdomarna. Risken för att ett barn med typ 1-diabetes även ska få celiaki visade sig öka för dem som var födda med kejsarsnitt, var födda på sommaren, var flickor eller hade en svenskfödd mor.
Avhandlingen heter The perfect storm? Gluten and type 1 diabetes och läggs fram den 6 december.
Emma Adlercreutz handledare var Daniel Agardh.
Mer info https://lup.lub.lu.se/search/publication/4812283

Källa: Lunds universitet