Barnen drabbas hårt när en förälder lider av depression

Livet för barn till deprimerade föräldrar är svårt. Många barn tar på sig ett stort ansvar för den sjuke föräldern och för övriga familjemedlemmar. Det är därför viktigt att vården uppmärksammar detta och sätter in stödinsatser för hela familjen och inte bara för den sjuke. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.
Leg sjuksköterska Britt Hedman Ahlström har undersökt hur familjelivet påverkas när en förälder lider av depression. Nio familjer, totalt tio barn och unga vuxna i åldrarnafem till 26 år samt elva föräldrar, ingick i studien.
Resultaten visar hur familjens vardagsliv förändras och kompliceras när en förälder är deprimerad. Osäkerheten om vad det är som händer sätter sin prägel på hela familjens vardag. Dessutom medför depressionen att föräldern blir trött och utmattad och då involveras och tyngs också barnens vardagsliv. Depressionen förändrar relationen mellan förälder och barn då de inte kommunicerar med varandra som tidigare. Samspelet och ömsesidigheten avtar inom familjen. Den deprimerade föräldern drar sig undan familjen och barnen känner sig lämnade åt sig själva.
Barnen känner inte längre igen familjens vardagsliv
Familjemedlemmarna anstränger sig både individuellt och tillsammans för att klara av situationen så att vardagslivet kan återgå till en mer hanterbar nivå. Barnen tar ansvar för både den deprimerade föräldern, syskon och sig själva när de märker att föräldern inte orkar med.
– Det tyngsta bördan av ansvar barnen tar på sig är att se till att den deprimerade föräldern inte begår självmord. Barnen tar således på sig ett mycket tungt ansvar genom att bevaka och hålla uppsikt över den deprimerade föräldern, säger Britt Hedman Ahlström.
För barnen innebär förälderns depression både en känsla av ansvar och en känsla av övergivenhet. I ansvarstagandet och övergivenheten finns en strävan och en längtan efter ömsesidighet med föräldern och de ska kunna återgå till ett normalt familjeliv.
– Även om depressionen försvinner i perioder är familjen inte befriad från oron över att depressionen kan återkomma. Det innebär ett förlängt lidande relaterat till depressionen, säger Britt Hedman Ahlström.
Vården måste hjälpa hela familjen
Det är viktigt för både barn och föräldrar att familjen involveras i samband med att föräldern insjuknar. Det är angeläget med en väl definierad nivå av garanterad vård om hur, när och av vem familjerna ska få stöd. Vårdpersonal inom psykiatrin möter människor med depression i ett tidigt skede och har därmed möjlighet att fokusera vården på familjen för att tillsammans identifiera behov för att underlätta för familjen att ta sig igenom depressionen.
– Det behövs ett nytt synsätt inom vården för att möta familjer utifrån deras perspektiv när en förälder har depression. Det är angeläget att se hela familjens behov av hjälp och stöd och inte enbart den sjukes. Det är särskilt angeläget att uppmärksamma barnens situation. Forskning kan därför inriktas på hur olika sätt att genomföra vård och stöd till familjer kan utvecklas och införas i den redan befintliga organisationen, samt att utvärdera dess konsekvenser för hela familjen, säger Britt Hedman Ahlström.
Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet