Barnpsykiatri på olika villkor

Kvaliteten på den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) skiftar så mycket över landet att den inte kan sägas uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav om vård på lika villkor. Det konstaterar Socialstyrelsen efter att ha granskat verksamheten i en nationell tillsyn.
Socialstyrelsens sex regionala tillsynsenheter har besökt 70 enheter och granskat 483 patientjournaler inom BUP över hela landet.
De skillnader man har sett gäller framför allt vårdgivarnas styrning av verksamheten, om man har fått något tydligt uppdrag eller inte och hur vårdgivaren följer upp att barn- och ungdomspsykiatrin uppfyller förväntningarna. Det finns också stora skillnader i hur långt verksamheterna har kommit i sitt arbete med kvalitet och patientsäkerhet.
Läkare medverkar i alltför liten utsträckning i vården. I bara knappt hälften av de granskade journalerna från öppen barnpsykiatrisk vård hade patienterna haft kontakt med en läkare. Det gör det svårt att värdera patienternas hela behov och de riskerar att få fel eller bristfällig vård.
I en femtedel av de granskade journalerna var dokumentationen inte godtagbar. Om det inte går att följa vårdförloppet i journalen och om annan information som är väsentlig för vården saknas är det en säkerhetsrisk för patienterna. Nära hälften av journalerna från den öppna vården som granskats saknar till exempel dokumenterad diagnos.
– Det är oacceptabelt att barn och unga med psykisk ohälsa har så olika förutsättningar att få hjälp beroende på var i landet de bor och till vilken verksamhet de kommer, säger Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.
Varje verksamhet har vid Socialstyrelsens besök fått besked om vad de behöver förbättra. De har också fått skriftliga beslut efter besöken. Senast 2010 ska Socialstyrelsen följa upp att förbättringar har genomförts vid de enheter som hade de största bristerna.
Socialstyrelsen fortsätter att följa upp vården inom BUP genom att varje regional tillsynsenhet inspekterar minst två kliniker per år under ett antal år framåt.
Källa: Socialstyrelsen