Den svenska barndiabetesvården har blivit mer jämlik

Svenska barn och ungdomar med diabetes får allt lägre blodsockervärden, vilket minskar risken för både akuta komplikationer och långtidskomplikationer. Spridningen av blodsockervärdena mellan klinikerna i landet har dessutom minskat. Diabetesvården har blivit mer jämlik.
Ny statistik från det nationella kvalitetsregistret SWEDIABKIDS visar att blodsockervärdena (HbA1c) fortsätter att gå ned för de cirka 7000 barn och ungdomar i Sverige som har diabetes. Det är inte samma branta nedgång som tidigare, men ändå en fortsatt nedgång. Nu är medelvärdet nästan under 57 mmol/mol, det nationella målvärde som Sverige har i dag.

  • Det positiva är att blodsockervärdena har sjunkit utan att vi haft en samtidig ökning av antalet allvarliga, rapporterade hypoglykemier*. Vi hade en oro för det, men den har visat sig vara obefogad, säger Karin Åkesson, registerhållare på SWEDIABKIDS.

Den nya statistiken visar också att spridningen av HbA1c-värdena mellan och inom klinikerna i landet har minskat överlag. Vården har blivit mer jämlik, vilket är ett av de nationella kvalitetsregistrens mål.

  • Men vi bör inte bara följa medel-HbA1c på klinikerna utan också grupper med mycket höga värden, för att se om det behövs riktade insatser. Tonårsflickor kan till exempel vara en sådan grupp, säger Karin Åkesson.

En annan trend är att fler och fler barn och ungdomar får insulinpump. Pumpen ger en ökad möjlighet att korrigera blodsockervärdena fortlöpande, vilket leder till mycket bättre behandlingsresultat. Det är dock viktigt att komma ihåg att sjukdomen fortfarande är lika farlig som förut.

  • Barnen har betydligt större möjligheter att ligga bra i blodsocker under skol- eller förskoledagen, om man jämför med för ett antal år sedan. Då var det inte helt ovanligt att barn inte tog insulindoser där överhuvudtaget. Men när hjälpmedlen för insulinmedicineringen har blivit bättre och behandlingsresultaten blir allt bättre kan det vara lätt att glömma bort att diabetes är en svår och livslång sjukdom. Man måste fortfarande ta den på stort allvar, säger Karin Åkesson.

*Hypoglykemi är när blodsockerhalten är för låg. Symtom kan vara svettningar, blekhet, darrningar, hunger men också allvarliga symtom som kramper och medvetslöshet. 
Fakta om SWEDIABKIDS
SWEDIABKIDS har drivit förbättringsprojekt inom barndiabetesvården under flera år, med syfte att sänka blodsockervärden. Registret fungerar som ett nationellt kvalitetsregister, ett resultatregister och ett pedagogiskt verktyg för den enskilda diabetesmottagningen. SWEDIABKIDS beskriver barndiabetesvården ur olika kvalitetsaspekter och belyser bl. a. hur väl vårdprogrammet för barndiabetes följs. Registret beskriver diabetesvårdens resultat i hela landet samt på lokal nivå utifrån olika kvalitetsindikatorer. SWEDIABKIDS har nästan 100 procent patienttäckning, vilket är unikt för nationella kvalitetsregister. Läs mer på: https://swediabkids.ndr.nu/
 
Källa: SWEDIABKIDS