Färre får cochleaimplantat i Sverige trots att behandlingen är en besparing för samhället!

Cochleaimplantat (CI) – en behandling inom sjukvården för att återskapa hörsel har sedan i slutet av 1980-talet revolutionerat möjligheterna för både barn och vuxna att höra. WHO (World Health Organization) visar i rapporten ”Action for Hearing Loss – Make a Sound Investment” tillsammans med rapporten ”Spend2Save” att behandling med CI är ytterst kostnadseffektivt. Ändå underfinansierad i Sverige!
Statistik från Socialstyrelsen – tillgången till CI beror på var du bor
Statistik från Socialstyrelsens hemsida om operationer i sluten vård avseende cochleaimplantat har precis publicerats för 2016. Statistiken visar dels antal operationer regionvis samt utifrån åldersgrupper. Det är tydligt att  flera regioner  kraftigt minskat antal CI-operationer per 100 000 invånare (Halland, Dalarna, Södermanland Stockholm, Gävleborg Västmanland m.fl.). I några regioner har antalet CI-operationer ökat som t.ex. i Jönköping, Västerbotten och Norrbotten. I Riket kan en minskning noteras fast sjukvården är medveten om att behovet av CI är större än antalet som får höra med CI ett återskapat sinne.
Statistik från Socialstyrelsen – färre äldre får CI
Socialstyrelsens statistik visar också antal CI-opererade i olika åldersintervall. Det kan konstateras en minskning av tillgången till CI-behandling efter 70 års ålder.
Resultaten är häpnadsväckande trots gedigen forskning och statistik i en europeisk rapport ”Spend”Save” som visar  att investering i hörselteknik ger bättre livskvalitet och är en besparing för samhället. Personer med hörselnedsättning löper fem gånger större risk att utveckla demenssjukdomar. Hörselnedsättning  kan sättas i samband med ökad användning av socialtjänst och sjukvård.
Läs sammanfattningen av rapporten Spend2Save
Barnplantornas och Socialstyrelsens statistik: Behovsstyrning saknas
Långt innan myndigheter eller sjukvård påbörjade statistik-dokumentation  avseende CI-behandling har Barnplantorna sedan slutet av 1990-talet årligen fört statistik på antal barn med ett (unilateralt)t och två (bilateralt) cochleaimplantat. I början av 2000-talet påbörjade Barnplantorna även statistikinsamling avseende vuxna med CI. Statistiken insamlas från alla CI-behandlande sjukhus i Lund, Göteborg, Linköping, Örebro, Stockholm, Uppsala och Umeå.
Barnplantornas statistik visar att under 2017 CI-opererades

  • unilateralt 22 barn
  • bilateralt 67 barn
  • unilateralt 171 vuxna
  • bilateralt 25 vuxna

89 barn CI-opererades under 2017 med ett eller två cochleaimplantat.
196 vuxna CI-opererades med ett eller två cochleaimplantat.
Antal barn motsvarar i stort de barn diagnosticerade med grav hörselnedsättning/dövhet vid nationell hörselscreening av nyfödda  samt de barn under 18 år som CI-opereras på grund av en över tid försämrad hörselfunktion.
Antal vuxna som CI-behandlas (unilateralt/bilateralt) torde, vid studie av Barnplantornas och Socialstyrelsens återkommande statistik, vara grovt underdimensionerat.
Behandling med CI saknar fortsatt behovsstyrning/planering, vilket Barnplantorna hävdat i många år. ÖNH/CI-avdelningarna vid de behandlande universitetssjukhusen har fortsatt svårt att få sjukhusledning och landstingsregioner att prioritera cochleamplantat och därmed erbjuda jämlik och tillgänglig vård.
Efter en CI-behandling  har sjukvården ett livslångt patientansvar för en medicinsk behandling som återskapar ett sinne, hörselsinnet. Besparingen för samhället efter en CI-handling är idag väldokumenterat så också sjukvårdens patientansvar.
Utförlig statistik.
http://www.barnplantorna.se/horselteknik/statistik/
Källa: Barnplantorna