Färre prematura barn behöver screenas för ögonsjukdom

Hittills har alla barn i Sverige som föds före 32:a graviditetsveckan screenats för kärlförändringar i ögats näthinna (retinopati) som, om de inte åtgärdas i rätt tid, kan leda till blindhet. Vården av för tidigt födda barn förbättras successivt och en aktuell studie visar att endast extremt tidigt födda riskerar att behöva laserbehandling av näthinnan. Nu förordas en sänkning av screeninggränsen med en vecka.
– Våra resultat visar att endast cirka fyra procent av de barn som diagnostiserades med retinopati behövde behandling och inget av dessa barn var fött senare än i 28:e graviditetsveckan. Därför förordar vi att screeninggränsen sänks med en vecka till att omfatta barn som föds före graviditetsvecka 31, vilket både besparar många barn onödiga undersökningar och minskar arbetsbördan för ögonläkare, säger professor Gerd Holmström, sektionsansvarig för barnögonsjukdomar och skelning vid Akademiska sjukhuset, tillika ansvarig för det nationella kvalitetsregistret SWEDROP för prematura barn med retinopati.
– Resultaten av studien visar på den stora betydelsen av nationella kvalitetsregister. De ger underlag för förbättrad vårdkvalitet och en möjlighet att screena ”rätt” barn. Ögonundersökningarna brukar påbörjas vid fem veckors ålder och upprepas sedan flera gånger tills risken förkärlförändringar i näthinnan är över, fortsätter Gerd Holmström.
Det nationella kvalitetsregistret SWEDROP startade 2006 och omfattar i dag 96 procent av alla barn som föds före graviditetsvecka 32. Totalt ingår drygt 4 000 barn i registret.
I den aktuella studien ingick cirka 1800 prematura barn födda under åren 2008-2009. Av dessa hade 24 procent någon form av retinopati. Endast cirka fyra procent av barnen behandlades för detta och samtliga av dessa var födda i graviditetsvecka 28 eller tidigare.
Källa: Akademiska sjukhuset i Uppsala