Förbättrad behandling vid njursvikt och minskade stråldoser vid barnundersökningar

Det finns luckor i kunskapen om hur njursvikt fungerar och hur den bäst kan behandlas. I sin aktuella avhandling presenterar Ellen Isaksson flera nya rön som kan bidra till friskare njursviktspatienter efter njurtransplantationer och bisköldkörteloperation.
Marie-Louise Aurumskjöld visar i sitt avhandlingsarbete att det går att minska stråldosen med 30 procent, dels vid hjärndiagnostik på vuxna, dels vid bukundersökning av barn.
Behandling vid njursvikt kan förbättras
Ökad förekomst av diabetes och hjärt-kärlsjukdom samt högre ålder leder till att allt fler drabbas av nedsatt njurfunktion. Ungefär fem procent av befolkningen i Sverige har nedsatt njurfunktion och
över 9 000 patienter har så svår njursvikt att de behandlas med dialys eller njurtransplantation. Det sistnämnda kan på grund av organbrist inte erbjudas alla behövande.
– För en patient med allvarlig njursjukdom minskar en transplantation dödligheten drastiskt jämfört med om man stannar kvar i dialys, berättar Elin Isaksson, nyligen disputerad vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.
I sin avhandling har hon studerat sambanden mellan skelett, blodkärl och njursjukdom samt preciserat hur den nya kunskapen skulle kunna omsättas i hälso- och sjukvården. Resultaten visar bland annat möjligheter att gynna patientens långsiktiga hälsa genom att justera behandlingen av den s.k. parathormonnivån inför en njurtransplantation.
Elin Isaksson försvarade sin avhandling den 29 september 2017 vid Lunds universitet.
Länk till längre artikel https://www.med.lu.se/nyheter/171003_isaksson
Möjligt att minska stråldos vid barnundersökningar
Vid Skånes universitetssjukhus har stråldosen vid bukundersökning på barn nyligen minskats med en tredjedel. Det är vid undersökning med datortomografi som minskningen skett, en ofta använd avbildningsteknik inom medicin. Bakgrunden är resultaten i en avhandling från Lunds universitet
Datortomografi (skiktröntgen) är ett av de viktigaste verktygen för att ställa korrekta diagnoser inom hälso- och sjukvården. Bildkvaliteten är hög vilket har bidragit till en ökad användning. Men i jämförelse med andra medicinska avbildningstekniker ger datortomografi ofta höga stråldoser, en fråga som sysselsätter både forskare och teknikutvecklare.
I den nya avhandlingen framgår att det går att minska stråldosen rejält och samtidigt uppnå en tillräckligt god bildkvalitet genom användning av en metod som kallas IR (iterativ rekonstruktion). Dels vid hjärndiagnostik på vuxna, dels vid bukundersökning av barn. I studierna, som ägde rum vid Skånes universitetssjukhus i Lund, minskades stråldosen med ungefär 30 procent.
– Det är särskilt angeläget att minimera stråldosen vid undersökningar av barn, berättar Marie-Louise Aurumskjöld, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och sjukhusfysiker vid Skånes universitetssjukhus.
Hon tror att det för flera typer av undersökningar med IR-stöd finns möjlighet att minska stråldoserna till mindre än hälften av dagens nivåer. Hur mycket det går att minska stråldosen kan variera beroende på stråldosnivån i utgångsläget samt vilken utrustning som används, förklarar hon.
Marie-Louise Aurumskjöld disputerade på sin avhandling den 22 september 2017.
Länk till längre artikel: https://www.med.lu.se/nyheter/171003_aurumskjoeld
Källa: Lunds universitet