Järnbrist hos spädbarn i u-länder beror inte på amning

Zink- och järnbrist är vanligt hos spädbarn i utvecklingsländer. Tidigare studier, som främst gjorts i hög- och medelinkomstländer, indikerar att barn som under de sex första månaderna enbart fått mat via amning löper ökad risk att drabbas av järnbrist. Men i utvecklingsländer finns inget sådant samband, visar en ny studie av barn i Bangladesh som letts av forskare vid Uppsala universitet.
Spädbarn har under sitt första levnadsår ett stort behov av järn och zink. Brist på järn kan försämra barnets neurologiska utveckling, medan zinkbrist kan hämma tillväxten och göra barnet mer känsligt för infektioner eftersom det försämrar immunförsvaret. Risken för järn- och zinkbrist är speciellt hög bland barn med låg födelsevikt och barn vars mödrar är undernärda. Nivån av ferritin i blodet är ett mått på nivåerna av järn i kroppen. När de är under ett visst gränsvärde bedöms barnet ha järnbrist. Tidigare rapporter har visat lägre nivåer av ferritin i blodet hos barn som ammas exklusivt i sex månader, jämfört med barn som tidigt får tillskott av annan mat. Samtidigt rekommenderar världshälsoorganisationen WHO exklusiv amning fram till sex månaders ålder.
Den nya studien, som publicerats i tidskriften Journal of Nutrition, baserar sig på data från en tidigare, randomiserad studie där man samlat in uppgifter om drygt tusen mödrar och barn på landsbygden i Bangladesh. Amning är mycket vanligt i Bangladesh, och alla barnen i studien ammades. Studien visar att risken att drabbas av zinkbrist, järnbrist eller anemi inte påverkades av hur länge barnet fått mat enbart genom amning.
De barn som inte fick tillskott i form av annan mat eller dryck under sina första fyra till sex månader hade vid sex månaders ålder högre nivåer av plasmazink i blodet än de barn som fick tillskott. Detta skulle enligt forskarna kunna bero på att exklusiv amning skyddar mot infektioner som orsakar förluster av zink.
– Vi drar slutsatsen att den höga förekomsten av zinkbrist, järnbrist och anemi bland dessa spädbarn i Bangladesh inte beror på att de ammats exklusivt. För att minska hälsoriskerna som järn- och zinkbrist medför föreslår vi förebyggande åtgärder som att förbättra kosten för kvinnor före och under graviditeten och att förebygga låg födelsevikt, säger Hanna Eneroth vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Studien är en del av ett omfattande internationellt forskningsprojekt med syftet att främja mödrars och barns hälsa på landsbygden i Bangladesh.
Källa: Uppsala Universitet