Koppling mellan diabetes och fetma hos barn – fokus för europeisk studie

Barnfetma är ett växande problem globalt. I Sverige är vart femte barn kraftigt överviktigt och löper ökad risk för typ 2-diabetes och andra komplikationer. Forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet koordinerar en stor europeisk studie, Beta-JUDO, där förhoppningen är att hitta effektivare behandlingsmetoder för unga i riskzonen. Just nu rekryteras patienter, men också friska grundskoleelever i Uppsala till en kontrollgrupp.
– Det fina är att grundforskare och kliniskt verksamma läkare samarbetar. Studien omfattar undersökningar och provtagning av kraftigt överviktiga, laboratorieforskning på cellnivå och läkemedelstester. Vi kommer under fyra år att fokusera på de insulinproducerande betacellernas roll. Vår hypotes är att barnfetma orsakas hos vissa individer av ett för stort insulinpåslag som gör att sockret i blodet försvinner snabbt, vilket leder till ökad aptit och extrem viktuppgång hos barnen, säger Anders Forslund, barnläkare och specialist på barnfetma vid Akademiska sjukhuset.
Fetma betraktas som en global epidemi som 2030 beräknas omfatta över en miljard människor, där andelen barn beräknas öka. Unga som utvecklar fetma riskerar i högre grad än vuxna att drabbas av komplikationer som diabetes och hjärt-kärlsjukdom, sjukdomar som kan bli kroniska och följa dem genom livet.
Orsaken till barnfetma är en kombination av arvsanlag och livsstil. Tidigare studier har visat att de insulinproducerande betacellernas spelar en central roll. Det vanliga är att viktkurvorna hos barn som utvecklar barnfetma avviker redan vid 3-7 års ålder.
Barn med fetma undersöks i primärvården för olika komplikationer, bland annat högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter och fettlever. Till specialistmottagningen på Akademiska remitteras barn och ungdomar med svår fetma som motsvarar ett BMI över 35 som vuxen.
Beta-JUDO är ett EU-finansierat forskningsprojekt som samordnas från Uppsala universitet. I studien medverkar forskare och läkare från elva centra i totalt sju EU-länder. Läkemedelsstudien inleds 2013 på kliniker i Uppsala, Leipzig och Salzburg. Samtliga barn kommer att erbjudas hjälp till livsstilsförändring. Därutöver testas två olika läkemedel.
– Om vår hypotes stämmer har de insulinproducerande betacellerna hos barn med fetma varit under för stor press och så småningom tröttnat, vilket leder till typ 2-diabetes och kraftig övervikt/fetma. Målet är att hitta nya behandlingsmetoder för att dämpa insulinpåslaget och därmed hungerkänslan, förklarar Anders Forslund.
Fakta: Barnfetma
*Stor ökning de senaste decennierna globalt, även i Sverige.
*Orsaken anses vara en kombination av arvsanlag och livsstil, framförallt förändrad diet och minskad fysisk aktivitet.
*Grundbehandlingen av fetma innefattar alltid förändring av beteende, främst av kost- och motionsvanor.
*För att mäta övervikt för barn används BMI (body mass index). Om barnet exempelvis väger 50 kilo och är150 centimeter långt dividerar du 50 med 1,5. Därefter dividerar du med 1,5 igen och får då fram BMI.  Till skillnad från vuxna varierar dock BMI-gränserna för övervikt och fetma med åldern.
Källa: Akademiska sjukhuset