Kraftfull åtstramning mot att använda tvångsåtgärder mot barn

Kraftfull åtstramning mot att använda tvångsåtgärder mot barn

I dag överlämnas betänkandet från utredningen om tvångsåtgärder mot barn SOU2017:111 till socialminister Annika Strandhäll. Utredningen föreslår bland annat att barn inte ska få vårdas tillsammans med vuxna och att barn inte heller ska få vårdas på en rättspsykiatrisk klinik om barnet inte omfattas av lagen om rättspsykiatrisk vård.
Utredningens uppdrag har varit att ytter­ligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för de barn som tvångsvårdas samt bidra till kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på tvångsvården.
– Regeringen vill stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten. Regeringen ser också behovet av att tvångsåtgärder mot barn och unga används så lite som möjligt. Jag kommer nu noga läsa igenom utredningens arbete för att se hur vi kan arbeta vidare med förslagen, säger Annika Strandhäll.
– Barn utsätts för tvångsåtgärder i Sverige, varje dag, och användningen måste minskas kraftigt. Vi ser ett stort behov av att synliggöra barnens behov och skapa förutsättningar för utveckling av kvalitet, kunskap och kompetens. Dessutom behövs mer insyn och kontroll av verksamheten om vi ska kunna leva upp till de åtaganden vi har enligt barnkonventionen, säger samordnaren Kerstin Evelius.
Utgångspunkten för förslagen ska vara att minska eller om möjligt avskaffa användningen av tvångsåtgärder utan att försämra förutsättningarna att bereda barn nödvändig vård. Utredningen lämnar flera förslag för att stärka barnrättsperspektivet och kraftfullt åtstrama möjligheten att använda tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård.
Utredningens centrala förslag är:

  • Vid alla beslut och åtgärder som rör barn ska barnets bästa utredas och särskilt beaktas.
  • Barn ska inte få vårdas tillsammans med vuxna om det inte i det enskilda fallet bedöms vara förenligt med barnets bästa. Barn ska inte heller få vårdas på en rättspsykiatrisk klinik om barnet inte omfattas av lagen om rättspsykiatrisk vård.
  • Kraftigt begränsade möjligheter att använda tvångsåtgärder mot barn, synnerliga skäl ska föreligga för de mest integritetskränkande åtgärderna.
  • Stärkta möjligheter att kunna överklaga beslut för barn inom tvångsvården
  • Stärkta möjligheter till insyn och kvalitetsutveckling i vården genom inrättandet av ett särskilt utvecklings- och kontrollorgan