Många barn och unga mår bra – men inte alla

De flesta barn och unga i Örebro län mår bra, och de ser ljust på framtiden. Men sen finns det också de som mår sämre, och som upplever besvär som magont och huvudvärk till följd av det.
Det visar rapporten Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv som bygger på drygt 10 000 hälsosamtal med elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet.
– Det är positivt att de flesta av länets unga mår bra, trivs hemma och i skolan samt ser positivt på framtiden. Samtidigt är det allvarligt att det finns grupper av unga som inte känner så. Nu behöver vi i regionen arbeta vidare tillsammans med skolorna och kommunerna för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, säger Jihad Menhem (V), ordförande i Region Örebro läns fokusberedning för folkhälsa.
Barnen i förskoleklass mår bäst
Den grupp som upplever sig må allra bäst är elever i förskoleklasserna. Bland de äldre barnen, från årskurs 4 och uppåt, är det killarna som säger sig må bäst. Symtom och besvär som magont, ont i rygg, nacke eller axlar, huvudvärk eller att känna yrsel är vanligare bland tjejer än bland killar i sjuan och på gymnasiet.
Det är något vanligare att elever som bor med två sammanboende vårdnadshavare mår bra än vad som är fallet för de elever som bor med en vårdnadshavare eller två vårdnadshavare växelvis.
Att trivas hemma är viktigt för välmåendet
Det är mycket som bidrar till ett gott mående men det är två faktorer som är extra viktiga, att trivas hemma och att trivas i skolan. Att ha bra sovvanor och att ha vänner i skolan är exempel på andra starka så kallade skyddsfaktorer. Bland studerade riskfaktorer är det rök- och alkoholvanor, att ha blivit utsatt på internet eller blivit illa behandlad som har starkast samband med hälsan.
– Då trivsel i hem och i skola är de faktorer som har starkast samband med barns och ungas upplevda hälsa är arbetet med föräldraskapsstöd, värdegrundsarbete och bemötande några av de viktigaste insatserna för att främja god hälsa bland barn och unga. Det är viktigt med god samverkan mellan skola och hem. Men även andra aktörer så som familjecentraler, förskola, mödra- och barnhälsovård är också viktiga för att tidigt stärka föräldrar att kunna skapa trygga hem, säger Jihad Menhem.
Vill du vara med och bidra till ett bättre mående bland barn och unga?
Vad behöver göras för att barn och unga i Örebro län ska må bättre? Alla länsinvånare har möjlighet att lämna synpunkter på kommissionen för jämlik hälsas förslag till utmaningar och åtgärder. På https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Folkhalsa/Kommissionen-for-jamlik-halsa/ finns ett webbformulär på plats från mitten av nästa vecka.
Fakta ELSA – Elevhälsa Sammanställt och Analyserat
ELSA är ett samarbete mellan Region Örebro län och länets samtliga kommuner. Målsättningen är att använda gemensamma rutiner för insamling av de hälsofrågor som elever och vårdnadshavare fyller i inför de hälsosamtal hos skolsköterskan som erbjuds alla elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet. Syftet med ELSA är att kunna följa och jämföra hälsa, livsvillkor och levnadsvanor för barn och unga på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt i hela länet. Resultaten används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom regionen, kommunerna och andra organisationer och som ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete. Mer om undersökningen finns på Region Örebro läns webbplats: www.regionorebrolan.se/elsa
Källa: Region Örebro