Många spädbarn som hjärtopererats får ett åldrat immunsystem

Spädbarn som opereras för hjärtfel får ofta thymus (brässen) borttagen. Thymus har viktiga funktioner under utvecklingen av immunförsvaret och en ny studie vid Sahlgrenska akademin visar att de spädbarn som fått thymus bortopererad har ett immunsystem vid 18 års ålder som kan jämföras med hur det normalt ser ut vid 65-70 års ålder.
Omkring 1 procent av alla barn föds med ett hjärtfel och sedan 1980-talet har antalet barn som genomgår korrigerande hjärtkirurgi i nyföddhetsperioden ökat.
Vid större hjärtoperationer, där man når hjärtat framifrån, tar man oftast bort thymus (brässen) som sitter i vägen och hindrar åtkomst till hjärtat. I dag är det ungefär 250-300 barn per år i Sverige som får thymus borttagen i samband med hjärtkirurgi.
En ny studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har följt upp hjärtopererade barn som fått thymus borttagen. Barnen undersöktes före operationen, efter 18 månader och vid 18 års ålder, för att undersöka de immunologiska och kliniska följderna av att ta bort thymus.
– Sammantaget visar vår studie att barnen som fick thymus borttagen i spädbarnsåldern har ett kraftigt åldrat immunsystem vid 18 års ålder. Det kan jämföras med hur det normalt ser ut vid 65-70 års ålder, säger Judith Gudmundsdottir, barnläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin.
Resultaten visar att barnen vid 18 års ålder hade tydliga immunologiska avvikelser, med avsaknad av nybildning av t-celler, låga antal t-celler med förkortade telomerer och en avvikande receptorrepertoar.
I uppföljningsstudien ingick 11 barn födda 1993-1995 som opererades före sex månaders ålder vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Det är svårt att dra några säkra slutsatser om vilka kliniska följder det har att ta bort thymus eftersom studien omfattade ett relativt litet antal personer. Det är dock tydligt att fortsatta studier av detta behövs för att eventuellt kunna rekommendera förändrade kirurgiska metoder där thymus inte tas bort vid hjärtoperationen, säger Olov Ekwall, professor och överläkare vid Sahlgrenska akademin.
Studien Early thymectomy leads to premature immunological ageing; an 18-year follow-up publiceras i tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology, en av de ledande tidskrifterna inom klinisk immunologi, den 7 juli.
Källa: Sahlgrenska akademin