Ny rapport från Barnhälsovårdsenheten Stockholms län

En ny rapport från Barnhälsovården i Stockholms län visar att hälsan hos barn 0-5 år går att koppla till familjens köpkraft. I socioekonomiskt svaga områden utsätts mer än var tredje barn för cigarettrök redan från födseln. Bland 3-åringarna har en av fem karies och barn med fetma är upp till sju gånger vanligare, enligt data från länets barnavårdscentraler.
– Det är oroande att barnens hälsa skiljer sig åt så mycket mellan olika områden, säger Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholm län vid Södersjukhuset. Barnhälsovården utgör en viktig plattform i det förebyggande arbetet med att utjämna hälsoskillnader i tidig ålder.
Barnhälsovårdens årliga rapporter visar sedan tidigare att förutsättningarna för förskolebarnens hälsa varierar inom Stockholms län. I rapporten Barns ojämlika förutsättningar för en god hälsa i Stockholms län – Barnavårdscentralens möjligheter till att minska skillnader speglas för första gången barns ojämlika hälsa på BVC-nivå, till skillnad från årsrapporten som presenterar data på kommun och stadsdelsnämndsnivå.
Sammanställningen är unik eftersom den speglar barns förutsättningar till hälsa relaterad till barnfamiljers köpkraft. Hälsodata från 2015-2016 har samlats in av länets cirka 500 BVC-sjuksköterskor vid 123 barnavårdscentraler och av tandvårdsenheten i Stockholms läns landsting.
Rapporten visar att:
• Andelen barn som ammas efter 4 månader, förekomsten av fetma och karies samt andelen barn som utsätts för tobaksrök är nära förknippade med barnfamiljer med låg köpkraft, det vill säga uppvisar en socioekonomisk gradient.
• Andelen spädbarn (0-4 veckor) som utsätts för tobaksrök i hemmet varierar kraftigt, 0 %- 37 %.
• Andelen treåringar med karies uppnår till nästan en femtedel av alla barn i ett BVC-område.
• Andelen fyraåringar som har fetma är sju (7) gånger vanligare i vissa BVC-områden.
Variationen i vaccination mot kikhosta (85%-100%) är dock mer jämnt fördelad över hela länet och har ingen tydlig koppling till köpkraft.
– Vi ser det som ett kvitto på att Barnhälsovårdens har de förutsättningar som krävs för att nå ut till alla barn i länet. Med riktade insatser som till exempel utökat föräldrastöd från barnets tidiga ålder kan vi utjämna skillnaderna ytterligare, säger Sahar Nejat.
Ladda ned rapporten: http://bit.ly/2hbRVI2
Källa: Södersjukhuset