Så ska fler som fött med kejsarsnitt föda nästa barn vaginalt

I många länder används kejsarsnitt rutinmässigt om kvinnan tidigare fött med kejsarsnitt. I en studie har för första gången läkare och barnmorskor i länder med en hög andel vaginala förlossningar efter kejsarsnitt fått ge sin syn på hur det går att öka andelen vaginala förlossningar.
Den sammantagna forskningen visar att en vaginal förlossning är att föredra vid nästa förlossning, för de flesta kvinnor som fött barn med kejsarsnitt. Trots det så används kejsarsnitt rutinmässigt i många länder.
Det pågående EU-projektet OptiBirth syftar till att öka andelen vaginala förlossningar i tre länder med höga kejsarsnittsnivåer; Tyskland, Irland och Italien. I dessa länder pågår nu en intervention, en åtgärd som riktar sig både till kvinnorna och deras partners och till läkare och barnmorskor.
Professor Ingela Lundgren vid Sahlgrenska akademin är ledare för den forskargrupp som utarbetat interventionen, som delvis grundar sig på intervjuer med läkare och barnmorskor i de deltagande länderna. 18 obstetriker och 26 barnmorskor från länder med en hög andel vaginala förlossningar efter kejsarsnitt – Finland, Sverige och Holland – har nu deltagit i fokusgrupper och individuella intervjuer för att ge sin syn på hur det går att öka andelen vaginala förlossningar.
– Resultatet visar att det först och främst måste finnas en gemensam syn där vaginal förlossning är det första alternativet om det inte finns några komplikationer eller riskfaktorer. Personalen ska känna sig säker vid en vaginal förlossning, arbeta i team och enligt en modell som alla följer, säger Ingela Lundgren, professor vid Sahlgrenska akademin.
Fler faktorer som påverkar andelen kejsarsnitt, enligt läkarna och barnmorskorna i studien, är samhällsattityden till att föda barn, hur beslutet om förlossning tas och av vem, samarbetet mellan läkare och barnmorskor och mellan kvinnorna och personalen, samt hur uppföljningen efter första kejsarsnittet sett ut.
Kvinnan ska vara delaktig till exempel genom att en plan görs upp före förlossningen. Personalen behöver stärka kvinnans tilltro till förlossningen, ge stöd vid förlossningsrädsla och erbjuda tid för att diskutera det tidigare kejsarsnittet. Det är viktigt att inte fatta beslut om kejsarsnitt eller vaginal förlossning för tidigt och det ska finnas tid att bearbeta den tidigare förlossningsupplevelsen.
– Kvinnan ska vara delaktig i beslutsfattandet kring förlossningssätt men det slutgiltiga beslutet om kejsarsnitt eller vaginal förlossning måste tas av läkare med expertkunskap, enligt läkare och barnmorskor i studien.
Artikeln Clinicians’ views of factors of importance for improving the rate of VBAC (vaginal birth after caesarean section): a qualitative study from countries with high VBAC rates publicerades i BMC Pregnancy Childbirth den 20 augusti.
Länk till artikeln: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12884-015-0629-6.pdf
Mer information om OptiBirth: http://www.optibirth.eu/optibirth/
FAKTA: I ett europeiskt perspektiv är den svenska kejsarsnittsnivån på 17 procent låg. Cypern har högst andel kejsarsnitt (52 procent) följt av Italien (38 procent). Endast Holland, Slovenien, Finland, Sverige och Island har nivåer under 20 procent.
EU-projektet OptiBirth, som kordineras av professor Cecily Begley vid Trinity College Dublin, syftar till att öka andelen vaginala förlossningar i Irland, Tyskland och Italien, genom en vård som har kvinnan i fokus. Bara 29-36 procent av förlossningarna hos kvinnor med tidigare kejsarsnitt är vaginala förlossningari dessa länder. OptiBirth-studien beräknas vara klar 2016.
Källa: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet