Screening ska hitta barn som riskerar undernäring

Inte bara äldre som vårdas på sjukhus riskerar att få i sig för lite näring. Även barn riskerar att försämras i sin nutritionsstatus under vårdtiden. Som ett av få sjukhus i landet har Akademiska barnsjukhuset infört nutritionsscreening för att upptäcka risk för undernäring.
– Med systematisk nutritionsscreening av alla barn som läggs in för vård får vi bättre möjligheter att upptäcka barn med risk för undernäring och kan vid behov sätta in anpassade åtgärder. Screeningen omfattar barn i åldersspannet en månad till 18 år och sker i samband med inskrivningen, säger Jenny Stålhammar, barndietist på Akademiska barnsjukhuset som arbetar med införandet av screeningen på barn.
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska alla vuxenpatienter screenas för att upptäcka risk för malnutrition, det vill säga otillräckligt näringsintag. I Akademiska sjukhusets handlingsplan finns ett mål att även barn ska screenas med lämpligt screeningverktyg.
– Vår förhoppning är att fler sjukhus ska inspireras och börja arbeta på liknande sätt. På lite sikt kan det leda till en nationell samsyn frågan och att den uppmärksammas mer, säger barnsjuksköterska Johanna Sjömar, som också arbetar med nutritionsscreeningen.
Undernäring hos barn innebär flera risker. På kort sikt kan barnet minska i vikt och få försämrad sårläkning. Även immunförsvaret kan påverkas, med ökad risk för infektionssjukdomar. På längre sikt kan undernäring leda till att barnet inte växer som det ska, att livskvaliteten försämras och att den kognitiva utvecklingen försenas. Införandet av screeningen startade hösten 2016 inom ramen för en pilotstudie på en vårdavdelning. Enligt planen ska samtliga vårdavdelningar på barnsjukhuset omfattas till hösten.
Det screeningverktyg som används, STRONG kids, är en validerad metod som är utarbetad i Holland. Det bygger på frågor som besvaras av vårdpersonal och vårdnadshavare i samband med att barnet skrivs in. Utifrån svaren görs en riskbedömning om barnet har låg, medel eller hög risk för undernäring. Barn som bedöms ha hög risk för undernäring kommer att remitteras till barnsjukhusets nutritionsteam för utredning, rådgivning och uppföljning.
– Vår utvärdering visar att personalen är positiv till att utföra screeningen och att man tycker att instrumentet för screening är enkelt att använda, berättar Johanna Sjömar.
Källa: Akademiska sjukhuset