Specialistsjuksköterskorna blir färre och äldre

I hälften av landets landsting råder det brist på alla kategorier av specialistläkare. Dessutom har många landsting brist på specialistsjuksköterskor, en yrkesgrupp som blivit 20 procent färre på femton år. Bara ett landsting bedömer att tillgången på psykiatrisjuksköterskor är tillräcklig, detsamma gäller operationssjuksköterskor.
Socialstyrelsen gör på uppdrag av regeringen årliga bedömningar av tillgången och efterfrågan på läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och tandhygienister.  Rapporten Nationella planeringsstödet 2013 visar att andelen sjuksköterskor som är specialiserade i medicinsk eller kirurgisk sjukvård mer än halverats mellan 1995 och 2010. Även sjuksköterskor specialiserade i psykiatrisk vård och operationssjukvård minskar i förhållande till befolkningen.
– Det råder brist både på specialistläkare och specialistsjuksköterskor och pensionsavgångarna de närmaste åren kommer att öka gapet mellan tillgång och efterfrågan ytterligare, säger Socialstyrelsens projektledare Magnus Göransson.
Åldrande yrkesgrupper
Andelen äldre läkare ökar kraftigt. Gruppen 55 år eller äldre har tredubblats under perioden. Var tredje läkare var 2010 äldre än 55 år. Samtidigt fortsätter allt fler inom hälso- och sjukvården att arbeta efter att de fyllt 65 år. Socialstyrelsen gör i årets rapport en fördjupad analys inom psykiatrin, där denna trend märks tydligt.- För psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter har medianåldern ökat ordentligt sedan mitten av 90-talet. För psykiatrisjuksköterskor har den stigit hela tio år, från 45 till 55 år. När det gäller psykoterapeuter har andelen som arbetar vidare efter 65 års ålder femdubblats, och för psykiatriker ser vi en fördubbling, säger Magnus Göransson.
Socialstyrelsen gör prognosen att antalet psykiatriker kommer att minska med 18 procent fram till 2025. Dessutom är återväxten bland yngre sjuksköterskor svag, exempelvis var psykiatrisjuksköterskorna under 35 år färre än fem procent 2010.
– När vi frågade landstingen var psykiatri den specialitet där bristerna på specialistläkare och specialistsjuksköterskor uppskattades vara störst, säger Magnus Göransson.
1995 var bara en procent av specialistläkarna och specialistsjuksköterskorna yrkesverksamma efter 65 års ålder. 2010 hade den siffran ökat till tio procent för specialistläkarna och sex procent för specialistsjuksköterskorna.
Internationell rörlighet
Hälso- och sjukvården får ett betydande tillskott av läkare som är utbildade utomlands, framför allt från europeiska länder. 23 procent av läkarna som 2010 var sysselsatta i Sverige hade utbildat sig i ett annat land. Detta är i det närmaste en fördubbling i jämförelse med 1995. Sedan 2003 beviljas fler läkarlegitimationer baserade på utländsk utbildning än läkarutbildning i Sverige.
– Socialstyrelsens beräkningar visar på en ökande tillgång till läkare, men utan tillskottet från denna nettoinvandring blir tillgången till läkare betydligt lägre, säger Magnus Göransson och tillägger att den internationella rörligheten är mindre för de övriga yrkeskategorierna inom hälso- och sjukvården.
Källa: Socialstyrelsen