Stärkt traumakompetens i barn- och ungdomspsykiatrin

Det finns ett samband mellan traumatiska händelser och utvecklandet av psykisk ohälsa hos barn och unga. Regeringen ger nu Linköpings universitet i uppdrag att utveckla kompetensen inom traumavård för personal i barn- och ungdomspsykiatrin.
– Den psykiska ohälsan hos barn och unga i Sverige har ökat på senare år och allt fler söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin. De som arbetar med vård av traumatiserade barn och unga behöver ha kunskap som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger socialminister Annika Strandhäll.
Linköpings universitet ska utarbeta och genomföra ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för berörd personal inom första linjens vård och den specialiserade psykiatrin för barn och unga.
Genomförandet av uppdraget ska ske i dialog med bland andra Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Rädda barnen och Röda Korset.
För genomförandet av uppdraget får Linköpings universitet 3 000 000 kronor under 2018. Uppdraget ska delredovisas den 15 februari 2019 och slutredovisas senast den 15 februari 2022.
Linköpings universitet får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2018. Beslut om medel till Linköpings universitet avseende 2019, 2020 och 2021 sker i särskilda regeringsbeslut. Regeringen beräknar motsvarande belopp för uppdraget under 2019-2021.
Ta del av hela uppdraget här.
Källa: Socialdepartementet