Större risk för ohälsa bland barn till ensamstående

Barn som lever med en ensamstående förälder löper ökad risk för psykiska problem jämfört med barn som bor tillsammans med båda föräldrarna. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut har gjort.
I de flesta länder klarar sig barn som lever med en ensamstående förälder betydligt sämre än barn som växer upp med två föräldrar. Förklaringen är ofta att en ensamstående förälder hamnar i en ekonomiskt utsatt situation. I Sverige är välfärdsystemet, internationellt sett, mycket väl utvecklat. Därför skulle man kunna vänta sig att barn till ensamstående föräldrar klarar sig ungefär lika bra som andra barn.
Men en aktuell forskningsöversikt visar att barn som växer upp med en ensamstående förälder i Sverige löper omkring 50 procent högre risk att drabbas av psykiska problem. Studier visar även på ökade risker för andra typer av problem, däribland självmordsförsök, alkohol- och drogrelaterad sjukdom samt fosterhemsplacering.
– Det verkar med andra ord inte bara vara tillräckligt att kompensera med väl utbyggda välfärdssystem, säger Sven Bremberg, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.
Annan forskning visar att barn behöver flera vuxna. De flesta familjer startar med två föräldrar. Om det går att förebygga separationer skulle färre barn växa upp med en förälder. Här spelar familjerådgivningen och övriga insatser som uppmuntrar samspel mellan barn och andra vuxna en viktig roll.
– Konflikter i familjen påverkar barnens hälsa, kanske mer än själva ensamföräldraskapet i sig, fortsätter Sven Bremberg. Därför är det viktigt att förebygga konflikter mellan föräldrar och samboende vuxna.
Konfliktförebyggande metoder har visat sig ha positiva effekter för barnen. En metod som används i Sverige är PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program). Utöver detta så är förskola, skola och fritidsverksamhet av stor betydelse eftersom de har möjlighet att nå alla barn också de som saknar tillgång till flera engagerade vuxna hemma.
I Sverige lever ungefär vart femte barn i åldern 0-17 år med en ensamstående förälder. Det motsvarar närmare 400 000 barn.
Källa: Statens Folkhälsoinstitut