Viktigt med satsning på jämlik vård

Regeringens budget för 2018 innehåller flera viktiga satsningar på att rusta upp vård och stöd till barn som far illa eller mår dåligt. Nu är det viktigt att de ökade resurserna leder till ökad jämlikhet, menar Bris.
I regeringens budgetproposition finns bland annat resurser till ökad bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården, och förstärkta insatser till barn och unga som far illa. Regeringen skjuter också till medel till psykiatrin och förlänger den särskilda satsningen på barn- och ungdomspsykiatrin.
– Det är glädjande att regeringen vill rusta både första linjens vård och den specialiserade psykiatrin, med särskilt fokus på tidiga insatser till barn och unga i primärvården. Behovet är stort. Det är mycket viktigt att satsningen leder till en mer likvärdig vård för barn och unga i hela Sverige, vi vet att skillnaderna i tillgången till vård och stöd idag är oacceptabla, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.
Psykisk ohälsa är den vanligaste kontaktorsaken när barn och unga hör av sig till Bris. Både den samlade forskningen och barns samtal till Bris visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i Sverige.
– Barn och unga som mår dåligt har rätt till stöd här och nu. Men vi behöver också fortsätta diskutera hur vi bryter trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga, och då krävs breda samhällsreformer. Bris vill se att detta blir en av de centrala valfrågorna under det kommande året, säger Magnus Jägerskog.
Källa: BRIS
Bris, Barnens rätt i samhället, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se